Get Adobe Flash player

Dział członkowsko - mieszkaniowy

Dział członkowsko – mieszkaniowy przyjmuje interesantów w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 21, pok. 812, VIII ptr. (tel. 61 6474 341 – 344) od wtorku do piątku w godz. od 10:00 – 14:00, poniedziałki do godz. 17:00.

Zajmuje się w szczególności:
 • udzielaniem informacji w sprawach członkowsko – mieszkaniowych,
 • przyjmowaniem w poczet członków Spółdzielni osób, które nabyły spółdzielcze prawo do lokalu lub współmałżonków nie będących członkiem Spółdzielni,
 • potwierdzaniem nabycia na rynku wtórnym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • ustanawianiem spółdzielczych lokatorskich praw do lokali w związku ze śmiercią członka lub rezygnacją z członkostwa,
 • zamianami spółdzielczych praw do lokali,
 • wystawianiem zaświadczeń potrzebnych do sprzedaży lokalu na rynku wtórnym oraz niezbędnych do założenia księgi wieczystej na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz innych zaświadczeń zgodnie z życzeniem członka Spóldzielni,
 • kompletowaniem niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy notarialnej przenoszącej przysługujące członkowi prawo do lokalu w prawo odrębnej własności.

Jak załatwić sprawę w dziale członkowsko – mieszkaniowym

1.  Sprzedaż i nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz prawa odrębnej własności na rynku wtórnym

Zbywca winien:
 • zgłosić się wraz z nabywcą  w dziale członkowsko – mieszkaniowym w celu złożenia warunkowego wypowiedzenia z członkostwa. Osoba zbywająca lokal nie może posiadać zadłużenia z tyt. opłat eksploatacyjnych lub jakichkolwiek innych zaległości. Jeżeli członek Spółdzielni użytkuje na zasadzie umowy najmu skrytkę, pomieszczenie gospodarcze lub inny lokal winien zgłosić się do swojej Administracji Osiedla i złożyć oświadczenie o terminie przekazania tego lokalu. Czynność ta winna być dokonana przed wizytą w dziale członkowsko – mieszkaniowym.
Nabywca lokalu winien:
 • wypełnić deklarację przystąpienia do Spółdzielni (o ile chce być jej członkiem) oraz inne niezbędne formularze,
 • wpłacić udział i wpisowe w wys. 300,- zł, w przypadku nabycia lokalu użytkowego 5050,- zł (tj. 20 udziałów + wpisowe). Wpłatę, o której mowa wyżej można dokonać w kasie Spółdzielni (pok. 802, VIII ptr.) lub na konto nr ……………..
 • strony winny złożyć w dziale czynszów oświadczenie dot. indywidualnie opomiarowanych mediów (c.o. i wodomierze),
 • w przypadku korzystania przez nabywcę z kredytu Spółdzielnia na wniosek zainteresowanej osoby wyda stosowne zaświadczenie do banku,
 • jeśli zakładasz księgę wieczystą na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, na Twój wniosek wystawimy Ci zaświadczenie o położeniu i wielkości lokalu oraz zaświadczenie potwierdzające Twoje członkostwo w Spółdzielni. Dokumenty zostaną wydane po otrzymaniu przez Spółdzielnię aktu notarialnego nabycia lokalu. Akt notarialny stanowi podstawę przyjęcia nabywcy w poczet członków Spółdzielni i zawarcia umowy o używanie lokalu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności nie musi być członkiem Spółdzielni.  W takim przypadku nie członek ponosi wyższe koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem lokalu.
2.  Chcesz zostać członkiem Spółdzielni obok współmałżonka – powinieneś złożyć pisemny wniosek, wpłacić wpisowe i udział oraz podpisać deklarację przystąpienia do Spółdzielni.

3.  Zamierzasz zrezygnować z członkostwa w Spółdzielni i z lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Chcesz, aby spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, które przysługuje Tobie, należało do osoby Ci bliskiej.

Konieczne będzie określenie wysokości wkładu mieszkaniowego według wartości rynkowej lokalu – określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Koszt wyceny wynosi 400,- zł. Wyliczony wkład mieszkaniowy będzie przedmiotem darowizny dokonanej przez członka Spółdzielni na rzecz osoby bliskiej, która podlega opodatkowaniu w Urzędzie Skarbowym. Osoba obdarowana składa w Urzędzie Skarbowym druk SD-3, którego kopię przedkłada w dziale.
Po otrzymaniu operatu szacunkowego należy zgłosić się do nas celem złożenia rezygnacji z członkostwa i spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Osoba, która ubiega się o członkostwo i ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu winna wypełnić deklarację przystąpienia do Spółdzielni oraz stosowne formularze.

4.  Uregulować tytuł prawny do lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego po zgonie małżonka
 • po śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom przypada w całości pozostałemu przy życiu drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie 1 roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską.
5.  Uregulować stan prawny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i prawa odrębnej własności lokalu
 • w przypadku gdy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w całości lub części, w jakiej przysługiwało spadkodawcy przechodzi na spadkobiercę lub spadkobierców w drodze dziedziczenia, spadkobiercy powinni w terminie 1 roku od dnia otwarcia spadku (data zgonu) przedstawić Spółdzielni prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt dziedziczenia spadku sporządzony w kancelarii notarialnej.
Powyższe dotyczy również prawa odrębnej własności.

6.  Uregulować tytuł prawny do lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego po rozwodzie.
 • jeżeli posiadasz spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, musisz zgłosić się do nas w terminie 1 roku z prawomocnym wyrokiem rozwiązującym małżeństwo i podziałem majątku wspólnego. Jeżeli brak jest podziału majątku wspólnego a między byłymi małżonkami istnieje zgodność co do podziału majątku wystarczy zgłosić się z byłym małżonkiem do notariusza, aby złożyć w jego obecności oświadczenie o zrzeczeniu się praw do lokalu,
 • jeżeli posiadasz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, należy zgłosić się z prawomocnym wyrokiem rozwiązującym małżeństwo i podziałem majątku wspólnego (aktem notarialnym podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej).
7.  Posiadasz spółdzielcze lokatorskie bądź własnościowe prawo do lokalu i chcesz przekształcić to prawo w prawo odrębnej własności lokalu musisz złożyć wniosek.

Spółdzielnia poinformuje pisemnie każdą zainteresowaną osobę o obowiązku uregulowania niezbędnych zobowiązań (o ile występują) finansowych wobec Spółdzielni oraz dostarczeniu dowodu osobistego członka i współmałżonka oraz decyzji o nadaniu nr NIP. Spółdzielnia uzgodni z kancelarią notarialną termin zawarcia umowy przenoszącej przysługujące członkowi prawo do lokalu w prawo odrębnej własności i zawiadomi telefonicznie.

Zgłaszając wniosek o przekształcenie lokalu, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i dla którego założona jest księga wieczysta, należy sprawdzić aktualność wpisów w Dziale II tej księgi wieczystej.
Należy wykazać się aktualnym wpisem w księdze wieczystej wnioskodawcy jako uprawnionego z tytułu prawa do lokalu.